חברי כבוד

שם משפחהשם פרטישנת הענקת חברות כבודשם משפחהשם פרטישנת הענקת חברות כבוד
וקסלריוסף, ז”ל1967בן – אריאלי, ז”ל2005
מרכוסרוברט, ז”ל1967טרזיאליהו2005
גונןגדליה, ז”ל1974רבידאלי2006
ד”ר שנואלדיעקב, ז”ל1974בלייךמשה2007
פישרנתן, ז”ל1974בן – שמואלאבי2008
אלתריוסף1974חכמובאהרון2008
יואכימסוןקורט, ז”ל1984פינקלשטייןיעקב, ז”ל2008
אפרתימאיר, ז”ל1985גרוסיוסף, ז”ל2009
גדיובל1987איתיןדוד2010
רייןאבנר1993וברשלמה, ז”ל2010
אפריקאברהם, ז”ל1994צוריאלשלמה, ז”ל2010
וינברגאורי, ז”ל1994אלדוביעמיהוד2011
כהןאברהם, ז”ל1994גרטליעקב, ז”ל2011
וולףבני2000ג’ריגרון, ז”ל2011
באריצחק2001צוריאלאלי, ז”ל2011
בייעריעקב2001קוברמשה2011
הולנדריהודה2001סבירסקיאליקים2012
מאירשטייןמרים, ז”ל2001רוזנברגקובי, ז”ל2012
מזרחיאלי2001מנחםיצחק2013
מימוןצבי, ז”ל2001ברזילייאיר2013
פולברמכראריה2001סגמןדני2013
פוקסיצחק, ז”ל2001שדמוןיצחק2013
פרייסלריוסף, ז”ל2001אפלבויםדניאל2014
גונןצבי, ז”ל2002לןאריה2014
שטרן – ארוויןדוד2002יצחקייקותאיל2014
בן – אוריוןפליקס2003עזריהודה, ז”ל2014
דרומראברהם, ז”ל2003קוסטיצקייונתן, ז”ל2014
יקיראליעזר, ז”ל2003 נתן שלמה 2014
קיזלריורם, ז”ל2003 שפיזמן אבי, ז”ל 2015
ראובךאריה2003צביקהבר – ניר, ז”ל2016
שרףיוסף2003שלוםראובן, ז”ל2016
זכאישלמה, ז”ל2004שלמהכרמלי, ז”ל2016
 ליבריידר עמוס 2004 עמוס ז’ורבסקי, ז”ל 2019
סגמןאדי, ז”ל2004 בן – יואל יורם, ז”ל 2019
עמירםלהב (במבי)2004 אגרנט אלי 2021
אלפריחיאל, ז”ל2005 בלזברג  ישראל 2021