ענף ימי

ענף הביטוח הימי דורש התמחות מיוחדת מצד כל העוסקים בו. ענף זה כולל ביטוח רכוש בהעברה ימית ואווירית וביטוח כלי טיס וכלי שיט וכן ביטוח אחריות חוקית. על פי הנתונים בדוח הפיקוח על עסקי הביטוח לשנת 2009, של הפיקוח על הביטוח, כי מספר חברות הביטוח שעסקו בביטוח כלי טיס וכלי שיט בשנה זו עמד על 7 מתוך 13 חברות ביטוח העוסקות בביטוח כללי ומספר הסוכנים המורשים לעסוק בביטוח ימי עמד על 943 מתוך המספר הכולל של 11,832 סוכני ביטוח מורשים שפעלו בישראל באותה שנה. לפי דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2009 ניתן ללמוד כי סה”כ הפרמיות בענף ביטוח כלי טיס וכלי שיט בשנת 2009 עמד על 44 מיליוני ₪  ושיעור הרווח בענף זה עמד על 12.8%. הנתונים הנ”ל מבהירים יותר מכל מדוע חשוב לבקש מסוכן הביטוח או גם מחברת הביטוח למנות שמאי ימי שהוא חבר איגוד השמאים בישראל. כאשר אתה כמבוטח ממנה שמאי מטעמך, חשוב לבחור בשמאי ימי חבר איגוד השמאים בישראל, המחויב ליושרה מקצועית, מבלי לקחת בחשבון את נתוני הרווח וההפסד של המבטחים.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש