הליך העבודה

ככלל, הליך במוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות יתנהל בפני חבר יחיד.
ביקשו הצדדים כי הליך בוררות יתנהל בפני מותב של שלושה בוררים או
שהליך גישור יתנהל ע”י שני מגשרים, כי אז ימנה יו”ר המוסד מותב בהתאם.
החבר/ים בפניהם יתנהל ההליך ימונו בהתחשב בין היתר בתחום ההתמחות
המקצועית של החבר, כישוריו, ותק ונסיון בהתאם לנושא הסכסוך.
ההליך יתנהל עפ”י הכללים של המוסד כפי שיהיו מעת לעת.
הליך בוררות במוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות יתנהל על-פי הוראות
חוק הבוררות, תשכ”ח 1968- ותקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ”ט
.1968