תקנון המוסד

   תקנון המוסד ליישוב סכסוכים בענף החקלאות

שליד איגוד שמאי הביטוח בישראל

  1.      כללי:

1.1. מוקם בזה מוסד ליישוב סכסוכים בענף החקלאות ליד איגוד שמאי הביטוח בישראל.

1.2. מקום מושבו של המוסד הוא במקום מושבו של האיגוד.

1.3. המוסד יעסוק ביישוב סכסוכים בדרך של בוררות או בדרך של גישור, בכל נושא בתחום החקלאות שעל פי דין ניתן לדון בו במסגרת בוררות או גישור.

1.4. כללים בדבר ניהול בוררות או גישור עפ”י מסמך זה או עפ”י הכללים שהותקנו על פיו, יש בהם כדי להוסיף על הוראות כל דין החל על בוררות או גישור, לרבות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968, תקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ”ט-1968 ותקנות בתי המשפט (גישור), התשנ”ג-1993.

2.      הגדרות:

2.1. “המוסד” – המוסד ליישוב סכסוכים בענף החקלאות שליד איגוד שמאי הביטוח בישראל.

2.2. “ההנהלה” – הנהלת המוסד ליישוב סכסוכים בענף החקלאות שליד איגוד שמאי הביטוח בישראל.

2.3.           “האיגוד” – איגוד שמאי הביטוח בישראל.

2.4.           “הליך” – הליך בוררות או גישור.

2.5. “גישור” – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ”ד-1984 .

2.6.           “בוררות” – הליך בהתאם לחוק הבוררות, תשכ”ח-1968.

2.7.           “מותב” – בין של בורר יחיד ובין של שלושה בוררים.

2.8. “חבר המוסד” – מי שהתמנה כמיישב סכסוכים במוסד בהתאם לתקנון ולכללים.

3.      גופיהמוסדלבוררות

3.1.      הנהלת המוסד.

3.2.      מזכיר המוסד.

3.3.      ועדת איתור חברים.

3.4.      ועדת ביקורת.

 4.      תפקידי הנהלת המוסד:

הנהלת המוסד היא הגוף העליון של המוסד והיא תמנה 5 חברי ועד מנהל.

הנהלת המוסד תבחר ע”י חברי המוסד מבין חברי המוסד.

הנהלת המוסד תבחר אחד מחבריה לכהן כיו”ר הנהלת המוסד.

תפקידי ההנהלה הם:

4.1. ניהולו השוטף של המוסד בהתאם לכללים ולתקנון לרבות ניהול אתר האינטרנט של המוסד.

4.2.      לאשר את כללי הפעילות של המוסד ואת כללי ניהול ההליכים.

4.3.      לפקח על פעילות המוסד וניהולו ועל עבודת החברים.

4.4.      לפקח על הכנות רשימת חברים באמצעות הועדה לאיתור.

4.5.      לקבוע מדיניות בדבר הכשירות לשמש כחבר במוסד.

4.6.      לנתב תיקים לחברי המוסד.

4.7.      לשמש גורם מקשר בין המוסד לאיגוד.

4.8. לשמש גורם מקשר בין המוסד להנהלת בתי המשפט ומערכת בתי המשפט וגופים מוסדיים ופרטיים, אגודות וכיו”ב העוסקים בתחום החקלאות.

4.9. לפעול לקידום פעילות המוסד בקרב הציבור בכלל ובקרב הגורמים המצוינים בסעיף 4.8 לעיל בפרט בין היתר במטרה להגדיל את מס’ התיקים שיופנו לטיפול במסגרת המוסד.

4.10.       לפקח על גביית אגרות ותשלומים.

4.11.       לעקוב אחר התנהלות ההליכים במוסד.

4.12.       לפרסם את פעילות המוסד.

5.      מזכיר המוסד:

מזכיר המוסד יעסוק בתאום, בפיקוח ובליווי המוסד.

מזכיר המוסד יבחר ע”י הנהלת המוסד מבין חברי המוסד.

6.      ועדת איתור חברים.

ועדת האיתור תמנה 3 חברים ועיסוקה יהיה בהכשרה, קליטה ומיון.

חברי ועדת האיתור יבחרו ע”י הנהלת המוסד מבין חברי המוסד.

תפקידי ועדת האיתור הם:

6.1.      לקבל מההנהלה את הבקשות לשמש כבוררים/מגשרים, לאחר שאלו ייבדקו וימוינו על-ידי ההנהלה.

6.2.      לבדוק את הפניות ובמידת הצורך ולפי שיקול דעתה לבקש מהמועמד המלצות כן לראיין את המועמד במידת הצורך.

6.3.      לקבוע זכאותו של מועמד לשמש כבורר/מגשר ולהודיע על כך להנהלה.

7.      ועדת ביקורת.

ועדת הביקורת תמנה 3  חברים שאשר יבחרו ע”י הנהלת המוסד מקרב חברי המוסד.

תפקידי ועדת הביקורת הם:

7.1.      פיקוח על הגופים האחרים במוסד.

7.2.      לשמש כ”נציב תלונות החברים”.

7.3.      לשמש כ”נציב תלונות הציבור”.

8.      כללי הבוררות:

8.1.      ההנהלה תקבע את הכללים על פיהם יתנהל הליך במוסד.

8.2.      הכללים יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד ובאתר האינטרנט של האיגוד וכן ינתן להם פומבי בפרסומים הרשמיים של האיגוד ובכל דרך אחרת שהנהלת המוסד תמצא לנכון.

8.3.      עותק מהכללים יימסר לכל מתדיין בהליך במוסד וכן לכל אדם אחר המבקש זאת.

8.4.      הנהלת המוסד תבחן מעת לעת את התאמת הכללים לצרכים המשתנים ולניסיון המצטבר, ותבצע בהם שינויים כפי הצורך.

8.5.      החליטה הנהלת המוסד על שינוי בכללים, תימסר על כך הודעה בכתב לכל חברי המוסד וכן תפורסם ההודעה באתר האינטרנט של האיגוד ושל המוסד. שינוי כאמור יכנס לתוקף בחלוף שישים (60) ימים מהמועד בו נמסרה ההודעה בכתב לחברי המוסד. השינוי לא יחול על דיונים שהחלו ו/או על הדיון בעניין צדדים אשר מי מהם כבר חתם על ההסכם ו/או הבקשה לקיום הליך במוסד, אלא בהסכמתם בכתב של הצדדים להליך.

9.      רשימת חברי המוסד:

9.1.      כל חברי ענף חקלאות באיגוד, העונים על הקריטריונים הדרושים, רשאים לפנות למוסד בבקשה לכהן בו כמיישבי סכסוכים.

9.2.      כשיר להתמנות כמיישב סכסוכים במוסד בעל כישורים כדלקמן:

9.2.1.    חבר האיגוד בענף החקלאות.

9.2.2.    לפחות חמש שנות ניסיון כשמאי חקלאי.

9.2.3.    עיסוקו העיקרי בשלוש השנים האחרונות הוא בשמאות חקלאית.

9.2.4.    עבר הכשרה מתאימה בענין יישוב סכסוכים כפי שתקבע הנהלת המוסד מעת לעת.

9.2.5.    בלא הרשעות קודמות שיש עמן קלון.

9.2.6.    בלא הרשעות קודמות בדין משמעתי.

9.3.      למרות האמור בסעיף 9.2 לעיל יוכלו חברי ענף חקלאות באיגוד שאינם עונים על הקריטריונים הנ”ל לפנות בכתב לועדת חריגים שתוקם ע”י הנהלת המוסד בבקשה להיכלל ברשימת מיישבי הסכסוכים של המוסד. החלטת ועדת החריגים תהיה סופית.

9.4.      בנוסף לאמור לעיל, תכלול רשימת החברים את הנספחים הבאים:

9.4.1.    10 עורכי דין אשר עוסקים באופן מובהק בתחום החקלאות.

9.4.2.    10 מומחים בעלי שם ומוניטין בענף החקלאות.

עורכי דין ומומחים אלה, יאותרו ע”י ועדת האיתור של המוסד.

9.5.      בקשה להתמנות כמיישב סכסוכים במוסד תוגש על גבי טופס שיקבע המוסד, הכולל פרטים רלוונטיים לרבות: תיאור הכשרתו וניסיונו המקצועיים, ניסיונו ביישוב סכסוכים והמלצות בכתב משני חברי איגוד הממליצים על מינוי המועמד.

9.6.      הנהלת המוסד ליישוב סכסוכים תדון ותחליט בבקשות המינוי.

9.7.      בעת קבלתו כחבר במוסד, יחתום החבר על הצהרה על פיה הוא מתמצא בהוראות חוק הבוררות, תשכ”ח- 1968, בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ”ג-1993, בתקנות ובכללים של המוסד וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם כפי שיעודכנו מעת לעת, לשמור על סודיות ההליכים שבפניו ולנהוג בניקיון כפיים והקפדה על העדר ניגוד עניינים תוך שמירת אמונים לתפקידו כמיישב סכסוכים.

9.8.      כן יחתום החבר על כתב וויתור על סודיות שתאפשר ליו”ר המוסד לפנות בכל עת בעניינו למוסדות האיגוד, לרבות לבית הדין של האיגוד, בבקשת מידע על חברותו ועל הליכים משמעתיים כנגדו במידה ומתקיימים.

9.9.      הושעה חבר המוסד מתחום עיסוקו כשמאי חקלאי ו/או חדל דרך קבע מלעסוק בו ו/או הורשע בדין משמעתי ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להמשיך ולכהן כחבר במוסד. אירע הדבר תוך כדי ניהול הליך, יודיע על כך החבר ליו”ר המוסד, והנהלת המוסד תחליט, בין עפ”י פניית החבר ובין עפ”י מידע שהגיע לידיהם, האם על החבר לפרוש מהמשך ניהול הבוררות.

במקרה של מידע שמקורו אינו בחבר, תהא לחבר זכות טיעון טרם קבלת החלטה כאמור.

בהעדר יכולת להגיע להחלטה מוסכמת כאמור, או במקרה שייקבע שעל החבר לפרוש והוא חולק על כך, יועבר הענין לדיון בישיבת נשיאות האיגוד הקרובה, שבה ישתתפו חברי הנהלת המוסד בענין זה וההחלטה שתתקבל ברוב קולות תהא סופית. דיוני ההליך יושהו עד לסיום הליך הבירור.

9.10.  היה ויועמד החבר לדין משמעתי ו/או פלילי על עבירה יש עמה קלון, רשאית הנהלת המוסד להחליט על הפסקת כהונתו של החבר במוסד. אירע הדבר תוך כדי ניהול הליך, יחולו הכללים הקבועים בסעיף 3.8 לעיל.

9.11.  עם סיום תקופת ההשהיה, אם חזר דרך קבע לעסוק במקצוע שמאות חקלאית או בסיום ההליכים בזיכוי, יהיה החבר רשאי לפנות למוסד בבקשה לחזור ולכהן כמיישב סכסוכים. הוגשה בקשה כאמור תידון מועמדותו מחדש עפ”י כללי הכשירות המקובלים.

9.12.  הנהלת המוסד, בשיתוף עם ועד הענף באיגוד, תקיים מעת לעת, השתלמויות והרצאות לחברי המוסד.

9.13.  הנהלת המוסד יכולה, ברוב חבריה, להחליט לאחר שניתנה לחבר זכות טיעון בפניה, כי חבר יחדל להימנות על רשימת החברים של המוסד.

10.  מינוי מותב לדיון בסכסוך:

10.1.  הליך במוסד יתנהל, אלא אם ביקשו הצדדים אחרת, בפני חבר יחיד.

10.2.  ביקשו הצדדים כי הליך בוררות יתנהל בפני מותב של שלושה בוררים או שהליך גישור יתנהל ע”י שני מגשרים, כי אז ימנה יו”ר המוסד מותב בהתאם.

10.3.  החברים ויו”ר המותב ייקבעו ע”י הנהלת המוסד בהתבסס על כישורים, ותק ונסיון.

10.4.  במותב של שלושה בוררים ובגישור ע”י 2 מגשרים, יהיה, ככל שהדבר אפשרי, אחד מהחברים בעל מקצוע נוסף המעניק לו יתרון בהבנת ההיבטים המקצועיים, אם ישנם במחלוקת בין הצדדים.

10.5.  חברי הנהלת המוסד והעומד בראשו, כמו גם חברי ועד הענף וחברי מוסדות האיגוד, כשירים, בכפוף לקיום תנאי הכשירות ומינויים, לכהן כחברים במוסד.

10.6.  לא יכהן כבורר במחלוקת מי ששימש קודם לכן כמגשר בסכסוך בין הצדדים, אלא אם ביקשו זאת הצדדים במפורש.

10.7.  ביקשו הצדדים רשימה מתוך רשימת החברים על מנת לבחור לעצמם בורר או מגשר או מותב, תעביר הנהלת המוסד לצדדים תוך 14 ימים רשימה של עד שבעה חברים ובמקרה של מותב – רשימה של עד חמישה עשר חברים.

10.8.  ביקשו הצדדים כי ההליך יתנהל בפני חבר או מותב מסוים מתוך רשימת החברים, תתנהל הבוררות בפני אותו בורר או מותב.

10.9.  התנגד אחד הצדדים למינוי של חבר מסוים לדון בסכסוך כפי זכותו עפ”י הכללים, ימונה במקומו חבר אחר.

10.10.   חבר שמונה יחתום בטרם תחל ההליך על כתב הסכמה לכהן בהליך. חתימת כתב ההסכמה כמוה כהצהרת החבר על קיום כל התנאים בכללים ובתקנון המוסד אשר לכשירות ולהעדר ניגוד עניינים.

10.11.   חדל אחד החברים מלכהן בהליך מכל סיבה שהיא, תמנה הנהלת המוסד חבר אחר תחתיו. היה החבר שחדל מלכהן יו”ר מותב של שלושה, ימונה כיו”ר המותב אחד החברים האחרים, והחבר החליף יכהן כחבר במותב.

10.12.   קבעו הצדדים כי בוררות תהא כפופה לערעור בפני מותב נוסף של המוסד, יהיו חברי המותב שידון בערעור, ככל שהדבר אפשרי, ותיקים מאלה של המותב הראשון. אין בכהונה של בורר בערכאה ראשונה או שנייה כדי להשפיע על ציוותו למותב או לערכאה בהליך אחר.

10.13.   הנהלת המוסד תנהג שוויון במינויים ותימנע מלמנות חבר או חברים מסוימים לעיתים קרובות מאשר אחרים, אלא אם יש לכך סיבה עניינית וצודקת.

11.  ניהול הליך בוררות:

11.1.       הליך בוררות יתנהל עפ”י הכללים של המוסד כפי שיהיו מעת לעת.

11.2.       חברי המוסד יקפידו על קיום הסכם בוררות בכתב בין הצדדים בטרם יחלו בדיון בסכסוך.

11.3.       בשבתו כבורר אין על הבורר מרות זולת מרותו של הדין.

11.4.       הבוררות במוסד תתנהל על-פי הוראות תשכ”ח-1968 ותקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ”ט 1968- וכללים אלו.

11.5.       בהסכימם לניהול בוררות במוסד מסכימים הצדדים לתחולת כללים אלו.

11.6.       הבורר פטור מדיני הראיות וסדרי הדין אלא אם הוכפף אליהם במפורש ע”י הצדדים או ע”י מי שמינה אותו בהסכם בכתב או בהוראה בכתב, לפני תחילת הבוררות, אולם בכל מקרה חלה על הבורר החובה לנהל פרוטוקול ולנמק את פסקו.

11.7.       אין באמור בסעיף 5.6 לעיל, לענין פטור מתחולת דיני הראיות וסדרי הדין, כדי לשלול מהבורר את שיקול דעתו לנהל את הבוררות וליתן את פסק הבוררות תוך שימוש בכללים של דיני הראיות וסדרי הדין, כולם או מקצתם.

12.  אתיקה מקצועית וניגוד עניינים:

12.1.       מונה חבר לכהן בסכסוך ומצא כי הוא מצוי, או ישנו חשש שיימצא, בניגוד עניינים, יודיע על כך ליו”ר המוסד מיד כאשר נודע לו הדבר. ניתנה ליו”ר המוסד הודעה כאמור, ימנה חבר חליף במקום אותו חבר.

12.2.       לא יכהן חבר במחלוקת בה אחד הצדדים מוכר לו היכרות שאינה שטחית, אלא אם ביקשו זאת הצדדים לאחר שהענין הובהר להם.

12.3.       החבר יימנע מכל קשר עם מי מהצדדים במהלך ניהול ההליך ויימנע מקשר ישיר עם בא כח צד להליך שהוא מנהל בכל עניין הנוגע להליך וניהולו, אלא אם קשר זה מתנהל בכתב עם העתק לצד שכנגד, או בשיחת ועידה טלפונית בה משתתף, הצד שכנגד או בא-כוחו.

12.4.       מי שכיהן כמיישב בסכסוך ימנע מכל קשר עסקי עם מי מהצדדים לו משך תקופה של שישה חודשים לאחר סיום ההליך, או אם הוגשה בקשה לערעור על פסק בורר, או בקשה לביטול הפסק בביהמ”ש, שישה חודשים לאחר סיום אותו דיון.

13.  כללי:

13.1.       המוסד ידון בסכסוכים בכל תחומי החקלאות.

13.2.       במקרה בו יראה להנהלת המוסד כי על אף שמדובר בסכסוך בתחום החקלאות, מוטב היה שהליך מסוים לא יתנהל במסגרת המוסד, יפנה בעניין לנשיאות האיגוד לדון בישיבתו הקרובה ולא יאוחר מ- 30 ימים, בבקשה מנומקת בענין. קבעה נשיאות האיגוד כאמור, תודיע הנהלת המוסד לצדדים כי לא יוכלו לנהל ההליך במסגרת המוסד.

13.3.       בעבודתו המנהלית יהיה המוסד ליישוב סכסוכים כפוף לועדת הביקורת של האיגוד.

13.4.       לא יתקיים דיון בהליך בלא שהצדדים או מי מהם ישא בהוצאות המוסד בגין שכ”ט המיישב/ים וההוצאות הדרושות בגין העמדת אולם דיון וכיו”ב.

14.  שכר המיישבים:

14.1.       השכר בגין ניהול ההליך יקבע על ידי הנהלת המוסד אשר תמסור קביעתה לצדדים וכן לחבר שמונה לכהן בהליך, לפני הישיבה הראשונה בהליך.

14.2.       הצדדים יחתמו על הסכם השכר לכל המאוחר בישיבה הראשונה.

14.3.       שכר הטרחה וכן כל הוצאות ההליך ישולמו ישירות לחבר המכהן בהליך.

14.4.       השכר וההוצאות ישולמו ע”י הצדדים בחלקים שווים, זאת כל עוד לא נקבע אחרת ע”י הצדדים או בפסק הבוררות.

14.5.       חבר המוסד יעביר 15% משכר הטרחה בכל הליך לאיגוד וכן 2% משכר הטרחה למוסד לצורך פרסום המוסד והחלטותיו בקרב הציבור.

 15.  שינויתקנוןהמוסד

15.1.           ההנהלה רשאית לשנות את תקנון המוסד.

15.2.           שינויים בתקנון המוסד יבוצעו בהתקיים כל התנאים הבאים:

15.2.1.        בישיבת הנהלה שניתנה עליה הודעה 21 ימים מראש.

15.2.2.          כל התיקונים המוצעים יישלחו לחברי מועצת המנהלים בצירוף ההזמנה לישיבה.

15.2.3.           בישיבה נכחו שלושה רבעים לפחות מקרב חברי ההנהלה.

15.2.4.          השינויים התקבלו ברוב של שלושה רבעים לפחות מן החברים הזכאים להצביע.