כללי אתיקה מקצועית לשמאי ביטוח

 1. במתן שירות מקצועי, ימלא השמאי את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי, לפי הכללים, או התקנות, או הנהלים המקובלים במקצוע שמאות ביטוח ולפי מיטב שיקול דעתו.
 2. במתן שירות מקצועי, ישווה השמאי לנגד עיניו, כי תפקידו הוא מעין שיפוטי, ולכן לא זו בלבד שיעשה צדק, אלא שינהג באופן שייראה שנעשה צדק.
 3. במתן שירות מקצועי, יקפיד השמאי בנכונות המידע וימסור בכנות בחוות דעתו את כל הידיעות הנוגעות לעניין.
 4. לא יחתום שמאי על חוות דעת שלא נערכה על סמך בדיקתו האישית שלו, של שותפו, או של שמאי משרדו, או של מומחה שהועסק על ידו.
 5. לא ייתן שמאי שירות מקצועי בעניין אשר הוא מעוניין בו באופן אישי, אם במישרין ואם בעקיפין.
 6. בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לא ירכוש שמאי רכוש או ניצולת של רכוש, שלגביו נתן את שירותו המקצועי.
 7. שמאי שנתן שירות מקצועי בעניין מסוים, לפי בקשת לקוח, לא ייתן ביודעין שירות מקצועי לאחר באותו עניין במידה ולקוחו והאחר הנם בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין, אלא אם ניתנת הסכמת הצדדים לדבר.
 8. לא ישתמש שמאי בידיעה סודית שהגיעה אליו בעת מתן שירות מקצועי, אלא למען אותם בני אדם שלמענם הוא נותן שירותו המקצועי, או ברשותם.
 9. שמאי ייתן שירות מקצועי רק בתמורת שכר, ושכרו יינתן רק בכסף ולא בשווה כסף או בכל דבר אחר.
 10. לא יקבע שמאי שכרו לפי תוצאותיו של העניין שלגביו ניתן השירות.
 11. שמאי לא ייתן במישרין או בעקיפין לכל איש, כל תמורה, קומיסיון, דמי תיווך, הענקה או חלק משכרו עבור הענקת עבודה מקצועית.
 12. שמאי יהיה ראשי לעכב תחת ידו מסמכים שהגיעו לידיו תוך כדי מתן הישרות המקצועי להבטחת תשלום שכרו.
 13. שמאי לא יקבל שכר למטה מן הסביר והמקובל לגבי שירות שניתן, במידה ויוצא תעריף מינימלי ע”י איגוד שמאי ביטוח בישראל, לא יקבל שמאי שכר הנמוך מזה הקבוע בתעריף.
 14. לא יעסוק שמאי במקצועו בשותפות עם אדם שאיננו שמאי (למעט אשתו וצאצאיו), ולא ישתף במישרין או בעקיפין, אדם כזה בהכנסותיו בעד שירותיו, סיוע או תועלת אחרת לעיסוקיו, אולם מותר להקצות מהכנסות משרד של שמאי שנפטר לאלמנתו ולתלויים.
 15. שמאי לא יעסוק במישרין או בעקיפין כסוכן ביטוח, בעסקי מסחר שיש להם נגיעה לענף השמאות שבו הוא עוסק, בעיסוק אחר שנקבע בתקנות שאינו הולם את מקצוע השמאות.
 16. שמאי לא יפרסם את עצמו בשום צורה שהיא כעוסק במקצוע השמאות וינקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פרסומת כזאת ע”י אחרים.
 17. לא תחשבו זו כפרסומת במידה ועשו דברים אלה או חלק מהם: קביעת שלט סמוך למשרדו או למשרדו הקודם בגודל ובנוסח המקובל, משלוח מכתבים חוזרים בעניינים  מקצועיים ללקוחות ולעומדים אתו בקשר מקצועי, פרסום פרטים אישיים בדפוס במדריכים בהם מקובל על הכל, ציון תוארו בהודעות על הרצאותיו המקצועיות ובפרסומים מקצועיים, הודעה על פתיחת משרדו או על העברת משרדו למקום אחר לחבריו למקצוע או ללקוחותיו.
 18. שמאי לא יעשה פעולות בין במישרין ובין בעקיפין, שיש בהם תחרות בלתי הוגנת,  או רכישת לקוחות בדרך שאיננה הולמת את כבוד המקצוע.
 19. שמאי לא ייתן ביודעין שירות מקצועי ללקוח של שמאי אחר, שהאחר כבר החל לטפל בו, ללא הסכמתו המפורשת של האחר. במקרה של חילוקי דעות, יחליט הועד המרכזי סופית בנידון.
 20. שמאי הנדרש ע”י לקוח להביע דעתו לגבי חוות דעת שערך שמאי אחר עבור אותו לקוח, יעשה זאת רק לאחר שקיבל הסכמתו של השמאי האחר. במידה שלא תינתן הסכמה כאמור, הרי דרישת הלקוח תועבר לוועדה מקצועית שתמונה לצורך כך. חבר לרבות מועמד המביע דעה לגבי חוות דעת שערך חבר או מועמד אחר, יתייחס אך ורק לגופו של עניין, מבלי שיתייחס במפורש או ברמז בדבר המקצועיות או הסגנון או הניסוח או העריכה, של עורך חוות הדעת.
 21. בכל עניין מקצועי, יגלה השמאי יחס חברי כלפי חברו שאתו הוא בא במגע ולא ימנע מחברו כל הקלה שאין בה כדי לפגוע בעניינו של מקבל השירות המקצועי, ויגלה ברבים יחס של כבוד כלפי חברו למקצוע.
 22. יתמנו שני שמאים לתת שירות מקצועי בקשר לעניין מסוים, ישתפו השמאים פעולה ביניהם ויגיש אחד לרעהו עזרה במידה שלא תפגע באינטרס של לקוחו.
 23. שמאי לא יציין על ניירות משרדו או ניירות חוות דעתו: תואר כלשהו שאיננו אקדמאי או תואר של מכון לשמאות או לביטוח, אם מוסד ה לא הוכר ע”י הועד המרכזי, את המילה מוסמך בהקשר לשמאי, כישורים כלשהם שאינם קשורים במישרין עם מקצוע השמאות.

 

 

 

קרן גדיש
Author: קרן גדיש