חוק מענק לעידוד התעסוקה – הגשת בקשות החל מ 19.7.20

ביום 16/6/2020 התפרסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה שתכליתו עידוד התעסוקה על רקע היווצרות האבטלה כתוצאה ממגיפת הקורונה.

מהו סכום המענק?
עבור כל עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק מה-19.4.2020 ועד ה-30.4.2020 ולא היה חלק ממצבת העובדים במרץ 2020: יקבל המעסיק 875 ₪ לחודש, עבור החודשים יוני עד ספטמבר, עד לסכום מקסימלי של 3,500 ₪.

עבור כל עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק בחודש מאי 2020 ולא היה חלק ממצבת העובדים באפריל 2020: יקבל המעסיק 875 ₪ לחודש, עבור החודשים יוני עד ספטמבר, עד לסכום מקסימלי של 3,500 ₪.

עבור כל עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק החל מה-1.6.2020 ועד ה-15.9.2020 ולא היה חלק ממצבת העובדים במאי 2020: יקבל המעסיק 1,875 ₪ לחודש, עבור החודשים יוני עד ספטמבר, עד לסכום מקסימלי של 7,500 ₪.

בחודש הראשון, יוכל מעסיק לקבל מענק רק עבור עובדים שהתקבלו לעבודה או שבו מחל”ת עד ה-15 לאותו חודש ועבדו ברצף עד תום אותו החודש.

מעסיק יוכל לבחור לקבל את המענק עבור מצבת העובדים בחודשים יולי עד אוקטובר, כאשר במקרה זה הבדיקה של מצבת העובדים מול חודש יוני ולא מול חודש מאי.

אלו עובדים מזכים את המעסיק במענק?

תושב ישראל ששכרו החודשי בכל חודש עבורו מבוקש המענק הוא לפחות 3,300 ₪ או 1,875 ₪ עבור עובד עם מוגבלות ועונה על אחד מארבעת התנאים הבאים:
????עובד מעל גיל 18 ועד גיל פרישה:
* פוטר, נמצא בחופשת לידה או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל”ת) של 30 ימים לפחות בין התאריכים ה-1.3.2020 ל-30.4.2020 והצהיר על כך ועבד בחודש פברואר 2020 לפחות אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחל”ת (עבור עובד שלא נרשם בשירות התעסוקה, יש לשכנע את מנהל שירות התעסוקה שאכן פוטר או הוצא לחל”ת על ה-30.4.2020)
*לחלופין, העובד, נרשם כדורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה (אם היה חייב) בין ה-1.1.2020 ל-29.2.2020 ולא עבד מאז שנרשם ועד ה-30.4.2020.
????עובד מעל גיל 67 הזכאי למענק הסתגלות עבור חודש מאי 2020.
*עבד תקופה רצופה של 3 חודשים ומעלה ועבודתו הופסקה או שהוצא לחל”ת בין ה-1.3.2020 עד ה-31.5.2020.
????עובד שזכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020 (כולל מי שפוטר בתקופת הקורונה והשלים תקופת הכשרה, או היה זכאי לדמי אבטלה בעת תקופת משבר הקורונה וזכאותו פקעה).
????עובד שזכאי לגמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי 2020.

*מענק בעד עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם למעסיק המשלם לעובד את השכר הגבוה ביותר, לפי הצהרת העובד.

אלו עובדים לא מזכים את המעסיק במענק?
????מעסיק (כולל מנהל ובעל שליטה) שנקלט כעובד.
????קרוב משפחה של המעסיק שהחל לעבוד בעסק מה-1.3.2020 ואילך (בן זוג, הורה, ????סב או סבתא, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, כולל חורגים).
????עובד זר.
????עובד שכבר שולמו בעדו למעסיק כספים מהמדינה לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית.
????לא מתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד ולא מפקידים לעניינו דמי ביטוח לאומי.

אלו מעסיקים זכאים למענק?

????פתח את העסק לפני ה-29.2.2020 ולא דיווח על סגירת העסק עד ה-31.5.2020.
????ניהל ספרים כנדרש על פי חוק ניהול ספרים.
????לא נכלל ברשימת המעסיקים המוחרגים.

כיצד מגישים בקשה למענק?
????המעסיק יגיש בקשה לכל אחד מהחודשים עבורם מבוקש המענק לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום החודש.
????הבקשה תכלול פרטים שונים והצהרה של המעסיק ביחס לנכונות פרטים אלה.
????הבקשה תכלול הגשת הצהרה על ידי העובד שעבורו מבוקש המענק, הכוללת פרטים אישיים רלוונטיים.

ומה לגבי מעסיקים שלא פיטרו עובדים?
שר האוצר התחייב כי לפחות חלק ניכר מתוך 500 מיליון ₪ מסכום המענק הנוסף למעסיקים יוקדש לצורך פיצוי מעסיקים שלא פיטרו עובדים או הוציאו אותם לחל”ת בתקופת משבר הקורונה. לנו נותר רק להאמין.

ניתן להגיש בקשה למענק זה החל מה-19.7.2020. 

על פרטים בנוגע לאופן הגשת הבקשה אמשיך ואעדכן, ככל שאלו יתפרסמו.

בברכה,

גל גרין,

רו”ח איגוד השמאים.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש